Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 781

Номер на тръжна процедура: 781

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с.Асеновец, общ.Н.Загора

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 00713.501.800 по КККР на с. Асеновец, община Нова Загора, одобрени със Заповед РД-18-132/20.12.2021 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес: с. Асеновец, община Нова Загора, целият с площ 1707 кв.м., номер по предходен план: квартал: 34, парцел II, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради. НТП За ветеринарна лечебница АДС № 8232/16.10.2023 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.03.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.03.2024

Валидност на процедурата: 20.05.2024

Идентификатор на имота: 00713.501.800

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1707.00

Местонахождение на имота: с.Асеновец, община Н.Загора

Начална тръжна цена: 13550.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 670.00 лв. без ДДС

Депозит: 5420.00 лв. без ДДС