Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 769

Номер на тръжна процедура: 769

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Плевен

Населено място: с. Ракита

Област: Плевен

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Ракита, община Червен бряг, съставляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1140, кв. 55 по действащия регулационен план на с. Ракита, с площ 2 200 кв.м., заедно с построените в него: масивна сграда ветеринарна лечебница със застроена площ 200 кв.м., на един етаж и масивна стопанска сграда със застроена площ 200 кв.м., на един етаж

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.03.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.03.2024

Валидност на процедурата: 25.03.2024

Идентификатор на имота: УПИ I-1140, кв. 55 по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг

Индивидуализация на обекта: Имотът е с площ 2 200 кв.м. и в него са изградени: масивна сграда ветеринерна лечебница със застроена площ 200 кв.м., на един етаж и часивон стопанска сграда със застроена площ 200 кв.м., на един етаж.

Площ: 2200.00

Местонахождение на имота: с. Ракита, община Червен бряг

Начална тръжна цена: 11000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 800.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС