Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 763

Номер на тръжна процедура: 763

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Старозагорски бани

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 68970.502.458 по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 04.05.2015 г., с площ: 1555 кв. м, ТПТ: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: кв. 20, парцел: ХVІ

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.01.2024

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.01.2024

Валидност на процедурата: 20.03.2024

Идентификатор на имота: 68970.502.458

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1555.00

Местонахождение на имота: Старозагорски бани

Начална тръжна цена: 68300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4000.00 лв. без ДДС

Депозит: 6000.00 лв. без ДДС