Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 751

Номер на тръжна процедура: 751

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: с. Казачево

Област: Ловеч

Описание: Имот – частна държавна собственост, находящ се в село Казачево, община Ловеч, област Ловеч, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35198.250.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на селото, одобрени със Заповед № РД-18-81/16.11.2015 г. на изп. директор на АГКК, пл. „Трети март“,с площ 447 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3721/22.03.2023 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.01.2024

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.01.2024

Валидност на процедурата: 08.02.2024

Идентификатор на имота: 35198.250.290

Индивидуализация на обекта:

Площ: 447.00

Местонахождение на имота: с. Казачево

Начална тръжна цена: 1690.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 160.00 лв. без ДДС

Депозит: 850.00 лв. без ДДС