Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 749

Номер на тръжна процедура: 749

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Враца

Населено място: гр. Оряхово

Област: Враца

Описание: част от двуетажна жилищна сграда с общ покрив, построена 1941 г. върху общинска земя, разположена в източната част на сградата със самостоятелен вход и стълбище между двата етажа, състоящ се от: 1. Първи етаж - самостоятелен обект с идентификатор 54020.503.229.1.2 със застроена площ 27 кв. м., предназначение: жилище, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена; 2. Втори етаж - самостоятелен обект с идентификатор 54020.503.229.1.4 със застроена площ 27 кв. м., предназначение: жилище, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Оряхово, одобрени със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, административен адрес: гр. Оряхово ул. „Ал. Стамболийски“ № 18. Имота е актуван с АЧДС № 6161/13.10.2023 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 15.03.2024

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.03.2024

Валидност на процедурата: 28.03.2024

Идентификатор на имота: 54020.503.229.1.2 и 54020.503.229.1.4

Индивидуализация на обекта: 1. Първи етаж - самостоятелен обект с идентификатор 54020.503.229.1.2 със застроена площ 27 кв. м., предназначение: жилище, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена; 2. Втори етаж - самостоятелен обект с идентификатор 54020.503.229.1.4 със застроена площ 27 кв. м., предназначение: жилище, заедно с отстъпеното право на строеж върху терена

Площ: 54.00

Местонахождение на имота: гр. Оряхово ул. „Ал. Стамболийски“ № 18

Начална тръжна цена: 7080.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1200.00 лв. без ДДС