Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 748

Номер на тръжна процедура: 748

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Силистра

Населено място: гр. Тутракан

Област: Силистра

Описание: Масивна двуетажна сграда (бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 73496.104.33.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, тридесет и три, точка, едно), със ЗП 143 (сто четиридесет и три) кв. м. и РЗП 286 (двеста осемдесет и шест) кв. м. и избено помещение със ЗП 4 (четири) кв. м., с предназначение: Друг вид обществена сграда. Сградата е построена 1985 г. върху терен от ДПФ „Стопански двор“, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 73496.104.33 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, тридесет и три) по КККР на гр. Тутракан, одобрени със заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в област Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан, описана в АЧДС №4232/01.11.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.12.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.12.2023

Валидност на процедурата: 27.02.2024

Идентификатор на имота: 73496.104.33.1 по КККР на гр. Тутракан

Индивидуализация на обекта:

Площ: 290.00

Местонахождение на имота: гр. Тутракан, общ. Тутракан. обл. Силистра

Начална тръжна цена: 15800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 700.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС