Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 740

Номер на тръжна процедура: 740

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: Ясеновец

Област: Разград

Описание: Сграда (бивша ветеринарна лечебница) със застроена площ 273 (двеста седемдесет и три) кв.м., едноетажна, масивна, построена в поземлен имот № 1010 (хиляда и десет) в кв. 25 (двадесет и пет), за който е отреден УПИ VI-1010 „Спортен комплекс“, по кадастралния план на с. Ясеновец.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.12.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.12.2023

Валидност на процедурата: 13.02.2024

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 273.00

Местонахождение на имота: село Ясеновец, община Разград, област Разград

Начална тръжна цена: 19700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1700.00 лв. без ДДС