Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 74

Номер на тръжна процедура: 74

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: 1.Поземлен имот № 301014 с площ 94,287 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас, при граници: имот № 301013, имот № 301012, имот № 301051, имот № 000117, имот № 000110, имот № 000111, имот № 000105, имот № 301049 съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен № 132, том Пети, рег. № 3630, дело 642 от 2015 г. на Нотариус Нели Стоянова – рег.№ 570 на НК с район на действие РС Карнобат, а съгласно скица на поземлен имот № 15-130444-10.02.2020 г., издадена от СГКК – гр. Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.14, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на заповед: няма издадена заовед за изменение в КККР; площ: 94274 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор; категория на земята: 0; съседи: 36525.301.12, 36525.301.51, 36525.301.13, 36525.301.49, 36525.1010551, 36525.301.11, 36525.301.193, 36525.301.117. 1.2. Поземлен имот № 301055 с площ 11,086 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас, при граници: имот № 301050, имот № 301016, имот № 301054, имот № 301015, имот № 301049, заедно с изградените в имота купа силажна с площ 1700,00 кв.м. и купа силажна с площ 1962,00 кв.м., съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен № 132, том Пети, рег. № 3630, дело 642 от 2015 г. на Нотариус Нели Стоянова – рег.№ 570 на НК с район на действие РС Карнобат, а съгласно скица на поземлен имот № 15-130445-10.02.2020 г., издадена от СГКК-гр. Бургас поземлен имот с идентификатор № 36525.301.55, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Карнобат; площ: 11084 кв.м.; предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за стопански двор; категория на земята при неполивни условия: 0, при съседи: 36525.301.54, 36525.301.16, 36525.301.50, 36525.301.49, 36525.301.15; сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 36525.301.55.1: застроена площ 1700 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда; 2. Сграда 36525.301.55.2: застроена площ 1962 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда;

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.07.2020

Начален час на търга: 12:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.07.2020

Валидност на процедурата: 14.07.2020

Идентификатор на имота: 36525.301.14; 36525.301.55

Индивидуализация на обекта:

Площ: 105373.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат

Начална тръжна цена: 131921.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1320.00 лв. без ДДС

Депозит: 13192.10 лв. без ДДС

Изискуеми документи