Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 738

Номер на тръжна процедура: 738

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: гр. Болярово

Област: Ямбол

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.7 (нула, пет, две, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, осем, точка, едно, точка, седем) по КККР на гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол, със застроена площ 69,86 (шестдесет и девет цяло, осемдесет и шест стотни) кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, с прилежащи части: мазе № 7 (седем) с площ 22,14 (двадесет и две цяло и четиринадесет стотни) кв.м и 11,419 (единадесет цяло, четиристотин и деветнадесет хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, находящ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 05284.501.208.1 по КККР на гр. Болярово, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.208 по КККР на гр. Болярово, при граници на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 05284.501.208.1.8; под обекта: 05284.501.208.1.4; над обекта: няма, с адрес: област Ямбол, общ. Болярово, гр. Болярово, ул. „Граничарска“ № 2, бл. 5, вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2976 от 08.06.2011 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.01.2024

Начален час на търга: 11:30

Крайна дата за подаване на документи: 02.01.2024

Валидност на процедурата: 09.02.2024

Идентификатор на имота: 05284.501.208.1.7

Индивидуализация на обекта: находящ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 05284.501.208.1 по КККР на гр. Болярово, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.208 по КККР на гр. Болярово

Площ: 69.86

Местонахождение на имота: град Болярово, община Болярово, област Ямбол

Начална тръжна цена: 6300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 315.00 лв. без ДДС

Депозит: 630.00 лв. без ДДС