Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 736

Номер на тръжна процедура: 736

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: гр. Болярово

Област: Ямбол

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05284.501.208.1.1 (нула, пет, две, осем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, осем, точка, едно, точка, едно) по КККР на град Болярово, община Болярово, област Ямбол, със застроена площ 69,86 (шестдесет и девет цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, с прилежащи части: мазе № 1 (едно) с площ 12,43 (дванадесет цяло, четиридесет и три стотни) кв.м и 10,540 (десет цяло, петстотин и четиридесет хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 05284.501.208.1 по КККР на град Болярово, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.208 по КККР на град Болярово, при граници на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 05284.501.208.1.2; под обекта: няма; над обекта: 05284.501.208.1.4, с адрес: област Ямбол, община Болярово, град Болярово, ул. „Граничарска“ № 2, бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 1, актуван с Акт за частна държавна собственост № 2975 от 08.06.2011 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.12.2023

Начален час на търга: 09:30

Крайна дата за подаване на документи: 05.12.2023

Валидност на процедурата: 09.02.2024

Идентификатор на имота: 05284.501.208.1.1

Индивидуализация на обекта: находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 05284.501.208.1 по КККР на град Болярово, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 05284.501.208 по КККР на град Болярово

Площ: 69.86

Местонахождение на имота: град Болярово, община Болярово, област Ямбол

Начална тръжна цена: 6500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 325.00 лв. без ДДС

Депозит: 650.00 лв. без ДДС