Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 733

Номер на тръжна процедура: 733

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Дебръщица

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 20362.137.639 с площ 12739 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „БЕЛУВАТА“, Трайно предназначение на територията: земеделска, Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, подробно описан в АДС №8829/07.12.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.11.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.11.2023

Валидност на процедурата: 18.01.2024

Идентификатор на имота: 20362.137.639

Индивидуализация на обекта:

Площ: 12739.00

Местонахождение на имота: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Начална тръжна цена: 12731.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1200.00 лв. без ДДС

Депозит: 2500.00 лв. без ДДС