Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 728

Номер на тръжна процедура: 728

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр. Шабла

Област: Добрич

Описание: Поземлен имот с идентификатор 83017.211.25 /осемдесет и три хиляди и седемнадесет /точка/ двеста и единадесет /точка/ двадесет и пет/, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Шабла, п.к. 9680, с площ от 2241 кв.м. (две хиляди двеста четиридесет и един квадратни метра); трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 83017.211.26, 83017.211.14, 83017.211.23, 83017.211.24, заедно с построената в поземления имот Сграда с идентификатор 83017.211.25.1 /осемдесет и три хиляди и седемнадесет /точка/ двеста и единадесет /точка/ двадесет и пет /точка/ едно/, с адрес на имота: гр. Шабла, п.к. 9680, с площ от 487 кв.м. (четиристотин осемдесет и един квадратни метра); брой етажи 1 (един), Предназначение: Селскостопанска сграда, които недвижими имоти съгласно документ за собственост: АКТ за държавна собственост №715, представлява: ЗЕМЯ с площ от 2240 кв.м. (две хиляди двеста и четиридесет квадратни метра), при граници на имота: изток – път в стопански двор, запад – парцел XIII-1; север – път в стопански двор, юг – парцел XIV, заедно с изградената в същия имот Ремонтна работилница със ЗП 468 / четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/ кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 10.11.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.11.2023

Валидност на процедурата: 05.01.2024

Идентификатор на имота: 83017.211.25

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2241.00

Местонахождение на имота: гр. Шабла, обл. Добрич

Начална тръжна цена: 41862.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 4186.00 лв. без ДДС