Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 717

Номер на тръжна процедура: 717

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: с.Нареченски бани, общ. Асеновград

Област: Пловдив

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51127.201.143 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-68/08.11.2004г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в с. Нареченски Бани, община Асеновград, област Пловдив, с административен адрес: ул. Люти Дол №3, с площ на поземления имот от 941 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с номер по предходен план: УПИ IV, квартал 5, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор №51127.201.114, поземлен имот №51127.201.142, поземлен имот с идентификатор №51127.201.145,ведно с построените в имота сгради: Едноетажна промишлена сграда с идентификатор №51127.201.143.1, със застроена площ от 158 кв.м., Четириетажна сграда с идентификатор №51127.201.143.2 с предназначение: курортна, туристическа сграда, със застроена площ от 393 кв.м., Едноетажна промишлена сграда с идентификатор №51127.201.143.3 със застроена площ 19 кв.м., Триетажна сграда с идентификатор №51127.201.143.4, с предназначение: административна, делова сграда, със застроена площ от 132 кв.м., Едноетажна промишлена сграда с идентификатор №51127.201.143.5, със застроена площ от 57 кв.м., Едноетажна сграда с идентификатор № 51127.201.143.6, с предназначение: хангар, депо, гараж, със застроена площ от 33кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.10.2023

Валидност на процедурата: 09.11.2023

Идентификатор на имота: 51127.201.143

Индивидуализация на обекта:

Площ: 941.00

Местонахождение на имота: с. Нареченски Бани, община Асеновград, ул.Люти Дол №3

Начална тръжна цена: 257175.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5144.00 лв. без ДДС

Депозит: 25718.00 лв. без ДДС