Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 713

Номер на тръжна процедура: 713

Продавач: Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област

Населено място: село Искрец

Област: Софийска област

Описание: Поземлен имот с идентификатор 32843.182.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът', с. Искрец, община Своге, област София; площ 4199 кв. м съгласно скица № 15-876841 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182028; заедно с построената в него сграда - „Павилион ФО“ с идентификатор 32843.182.28.1, със застроена площ 759,00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 824,00 кв, м по скица № 15-249511 от 22 март 2019 г., брой етажи 3; предназначение: Здравно заведение.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 08.12.2023

Идентификатор на имота: 32843.182.28 и 32843.182.28.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4199.00

Местонахождение на имота: село Искрец, община Своге, област София

Начална тръжна цена: 420000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8400.00 лв. без ДДС

Депозит: 42000.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг