Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 706

Номер на тръжна процедура: 706

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: с. Безмер

Област: Ямбол

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03229.29.22.12.8 (нула, три, две, две, девет, точка, две, девет, точка, две, две, точка, едно, две, точка, осем) по КККР на с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол, със застроена площ 42,73 (четиридесет и две цяло, седемдесет и три стотни) кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, с прилежащи части: избено помещение № 2 (две) с площ 8,64 (осем цяло, шестдесет и четири стотни) кв.м и 2,610 (две цяло, шестстотин и десет хилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 03229.29.22.12 по КККР на с. Безмер, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 03229.29.22 по КККР на с. Безмер, при граници на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 03229.29.22.12.7, 03229.29.22.12.9; под обекта: няма; над обекта: 03229.29.22.12.14, с адрес: област Ямбол, общ. Тунджа, с. Безмер, кв. „Авиогарадок“, бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 2, актуван с Акт за частна държавна собственост № 4187 от 16.11.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.10.2023

Начален час на търга: 13:15

Крайна дата за подаване на документи: 04.10.2023

Валидност на процедурата: 04.12.2023

Идентификатор на имота: 03229.29.22.12.8

Индивидуализация на обекта: находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 03229.29.22.12 по КККР на с. Безмер, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 03229.29.22 по КККР на с. Безмер

Площ: 42.73

Местонахождение на имота: с. Безмер, община Тунджа, област Ямбол

Начална тръжна цена: 4900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 245.00 лв. без ДДС

Депозит: 490.00 лв. без ДДС