Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 696

Номер на тръжна процедура: 696

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: град Бургас

Област: Бургас

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.614.385.2.1 по КККР на град Бургас, с площ от 42,56 кв.м., предназначение на самостоятелния обект: ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, заедно с 57, 07% ид.части от общите части на сградата, който обект се намира в сграда с идентификатор 07079.614.385.2, разположена в ПИ с идентификатор 07079.614.385 по КККР, с адрес на обекта: град Бургас, ул. „Фердинандова” № 84, който е актуван с АЧДС № 11560/24.01.2023 год. в управление на Областния управител на област Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.09.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.09.2023

Валидност на процедурата: 30.10.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 42.56

Местонахождение на имота: град Бургас

Начална тръжна цена: 77140.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 10000.00 лв. без ДДС