Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 695

Номер на тръжна процедура: 695

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Речица, община Руен

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с площ 348кв.м., съгласно геодезическо заснемане от 2017г.- незастроен, с адрес на имота: област Бургас, община Руен, село Речица, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10764/15.07.2022год., в управление на Областния управител на област Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.11.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2023

Валидност на процедурата: 27.11.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 348.00

Местонахождение на имота: село Речица, община Руен

Начална тръжна цена: 2400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС