Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 694

Номер на тръжна процедура: 694

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Вишна, община Руен

Област: Бургас

Описание: Неурегулиран поземлен имот с площ от 497кв.м., съгласно геодезичиско заснемане, ведно с паянтова сграда със застроена площ 48кв.м., с адрес на имота: област Бургас, община Руен, село Вишна, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10778/25.07.2022 год. в управление на Областния управител на област Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.10.2023

Валидност на процедурата: 30.10.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 497.00

Местонахождение на имота: село Вишна, община Руен

Начална тръжна цена: 3230.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС