Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 693

Номер на тръжна процедура: 693

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Каравельово, община Руен

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 124 с площ от 2726 кв.м. по одобрен кадастрален план със Заповед № 300-4-6/21.01.2003 год., застроен, с адрес на имота: област Бургас, община Руен, село Каравельово, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 10732/04.07.2022 год., в управление на Областния управител на област Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.10.2023

Валидност на процедурата: 30.10.2023

Идентификатор на имота: ПИ № 124

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2726.00

Местонахождение на имота: село Каравельово

Начална тръжна цена: 7387.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС