Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 692

Номер на тръжна процедура: 692

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Рудина, община Руен

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 36 (тридесет и шест) с площ от 1403 кв. м. (хиляда четиристотин и три квадратни метра), по одобрения кадастрален план на село Рудина, община Руен,одобрен със заповед №300-4-7/21.01.2003год. при граници на имота: изток: ПИ № 37, запад: улица, север: улица, юг: улица, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10592/07.02.2022 год. в управление на Областния управител на област Бургас.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.10.2023

Валидност на процедурата: 30.10.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1403.00

Местонахождение на имота: област Бургас, община Руен, село Рудина

Начална тръжна цена: 4980.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС