Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 691

Номер на тръжна процедура: 691

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3931 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Чирпан, п. к. 6200, площ: 623 кв. м, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: ХVІІІ, при съседи: 81414.502.3108, 81414.502.3927, 81414.502.3928, 81414.502.3929, 81414.502.3930, 81414.502.4240, актуван с АЧДС №9529/30.01.2020 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.12.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.12.2023

Валидност на процедурата: 22.12.2023

Идентификатор на имота: 81414.502.3931

Индивидуализация на обекта: номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: ХVІІІ

Площ: 623.00

Местонахождение на имота: гр. Чирпан, п. к. 6200, община Чирпан, област Стара Загора

Начална тръжна цена: 12100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС