Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 687

Номер на тръжна процедура: 687

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Добринище

Област: Благоевград

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.568 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. Добринище, п.к.2777, ул.„Неизвестна“, съгласно скица №20013/30.11.2010г., издадена от СГКК гр. Благоевград, с площ от 456,00 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: 1269, квартал 42, парцел 27, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.304, ПИ с идентификатор 21498.351.577, ПИ с идентификатор 21498.351.14, който поземлен имот съгласно Нотариален акт №122, том І, вх. рег. №177/26.04.2000г. представлява Парцел ХХVІІ, с планоснимачен №1269, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 2000г., целият с площ 420,00 кв. м., при съседи на парцела: парцел ХХVІІІ, парцел VІІ и от две страни улици, заедно с всички подобрения и приращения върху имота.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.10.2023

Валидност на процедурата: 20.10.2023

Идентификатор на имота: 21498.351.568

Индивидуализация на обекта:

Площ: 456.00

Местонахождение на имота: гр. Добринище, ул.„Неизвестна“

Начална тръжна цена: 29895.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 598.00 лв. без ДДС

Депозит: 2990.00 лв. без ДДС