Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 686

Номер на тръжна процедура: 686

Продавач: Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизи-атрични заболявания „Св. Петка Българска” ЕООД, Велинград

Населено място: Велинград

Област: Пазарджик

Описание: СГРАДА с идентификатор 10450.217.53.1 /десет хиляди четиристотин и петдесет точка двеста и седемнадесет точка петдесет и три точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018г., на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, с предназначение: Вилна сграда – еднофамилна, брой етажи: 2 /два/, със застроена площ от 132 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, която сграда е разположена в Поземлен имот с идентификатор 10450.217.53 /десет хиляди четиристотин и петдесет точка двеста и седемнадесет точка петдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес за поземления имот: местността „ДГФ", гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик,

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 17.11.2023

Идентификатор на имота: 10450.217.53.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 132.00

Местонахождение на имота: местност „ДГФ", гр.Велинград, общ. Велинград

Начална тръжна цена: 40900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2045.00 лв. без ДДС

Депозит: 20450.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг