Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 685

Номер на тръжна процедура: 685

Продавач: АППК

Населено място: с. Верен

Област: Стара Загора

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10673.500.112 с площ 91 097 кв. м (номер по предходен план 500112 с площ 91,105 дка) намиращ се в с. Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.10.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.09.2023

Валидност на процедурата: 16.10.2023

Идентификатор на имота: 10673.500.112

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 10673.500.112 с площ 91 097 кв. м, намиращ се в с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

Площ: 91097.00

Местонахождение на имота: с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

Начална тръжна цена: 146000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7500.00 лв. без ДДС

Депозит: 26000.00 лв. без ДДС