Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 684

Номер на тръжна процедура: 684

Продавач: АППК

Населено място: с. Лозен

Област: Велико Търново

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Велико Търново, представляващ: поземлен имот с идентификатор 44046.200.175, с площ 5969 кв. м, намиращ се в с. Лозен, общ. Стражица, обл. Велико Търново, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 44046.200.175.1, 44046.200.175.2, 44046.200.175.3 и 44046.200.175.4

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 09.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.10.2023

Валидност на процедурата: 16.10.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5969.00

Местонахождение на имота: с. Лозен, общ. Стражица, обл. Велико Търново

Начална тръжна цена: 48000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 9000.00 лв. без ДДС