Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 68

Номер на тръжна процедура: 68

Продавач: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе

Населено място: Русе

Област: Русе

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.529, с площ 6877 кв. м, ведно със СГРАДА с идентификатор 63427.8.529.1; със застроена площ 50 кв. м, брой етажи: 1; с предназначение на сградата: друг вид сграда за обитаване. Местонахождението на имота – гр. Русе, област Русе, Източна промишлена зона, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.06.2020

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.05.2020

Валидност на процедурата: 06.08.2020

Идентификатор на имота: 63427.8.529

Индивидуализация на обекта: Идентификатор на сграда: 63427.8.529.1

Площ: 6877.00

Местонахождение на имота: гр. Русе, п.к. 7000, област Русе, Източна промишлена зона

Начална тръжна цена: 138300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 13830.00 лв. без ДДС

Депозит: 30000.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация