Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 669

Номер на тръжна процедура: 669

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. Девня

Област: Варна

Описание: Поземлен имот с идентификатор 20482.125.702, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.10.2019 г., с адрес на поземления имот гр. Девня, община Девня, област Варна, местност „Отсреща“, с площ от 7357 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване за складова база при съседи: 20482.125.704, 20482.125.993, 20482.125.994, 20482.505.653, 20482.125.698, 20482.125.703.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.07.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.07.2023

Валидност на процедурата: 23.08.2023

Идентификатор на имота: 20482.125.702

Индивидуализация на обекта:

Площ: 7357.00

Местонахождение на имота: гр. Девня, община Девня, област Варна, местност „Отсреща“

Начална тръжна цена: 405440.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8109.00 лв. без ДДС

Депозит: 40544.00 лв. без ДДС