Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 663

Номер на тръжна процедура: 663

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.520.454.4.12 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-73/19.11.2007 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” №39, ет. 2, ап. 12, намиращ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 68850.520.454.4, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.520.454, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 88,20 кв. м, състоящ се от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса, прилежащи части: няма, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, масивна конструкция, построен 1975 г., актуван с АЧДС №13453/12.05.2023 г. в управление на областния управител

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.07.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.07.2023

Валидност на процедурата: 16.09.2023

Идентификатор на имота: 68850.520.454.4.12

Индивидуализация на обекта:

Площ: 88.20

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” №39, ет. 2, ап. 12

Начална тръжна цена: 80100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС