Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 661

Номер на тръжна процедура: 661

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: СО Слив. мин. бани

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 30990.502.146 по КККР на с. Злати войвода, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на ИД на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-20-34/08.02.2010 г. на Началник на СГКК – Сливен, с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 16, парцел XVII, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, НТП : Ниско застрояване до 10m АДС № 4313/25.03.2010 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.10.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.09.2023

Валидност на процедурата: 09.10.2023

Идентификатор на имота: 30990.502.146

Индивидуализация на обекта:

Площ: 628.00

Местонахождение на имота: СО Сливенски минерални бани

Начална тръжна цена: 18120.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 900.00 лв. без ДДС

Депозит: 7248.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация