Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 653

Номер на тръжна процедура: 653

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Добринище

Област: Благоевград

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.569 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-92/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. Добринище, п.к.2777, ул. „Неизвестна“, съгласно скица №20014/30.11.2010 г., издадена от СГКК гр. Благоевград, с площ от 584,00 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: 1269, квартал 42, парцел 24, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.576, ПИ с идентификатор 21498.351.20, ПИ с идентификатор 21498.351.577, ПИ с идентификатор 21498.351.14, ПИ с идентификатор 21498.351.304, който поземлен имот съгласно Нотариален акт №156, том І, вх.рег.№258, дело 183/02.06.1999г. представлява незастроено дворно място, представляващо Парцел ХХІХ, с планоснимачен №1269, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 1999 г., целият с площ 556,00 кв. м., при съседи на парцела: парцел VІІ, парцел ІХ, парцел ХХХ, парцел ХХVІІІ и улица, заедно с всички подобрения и приращения върху имота.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.07.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 14.07.2023

Валидност на процедурата: 28.07.2023

Идентификатор на имота: 21498.351.569

Индивидуализация на обекта:

Площ: 584.00

Местонахождение на имота: гр. Добринище, п.к.2777, ул. „Неизвестна“

Начална тръжна цена: 47859.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 957.00 лв. без ДДС

Депозит: 4786.00 лв. без ДДС