Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 651

Номер на тръжна процедура: 651

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Кърджали

Населено място: гр. Ардино

Област: Кърджали

Описание: Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 00607.12.595 с площ 1370 /хиляда триста и седемдесет/ кв. метра по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ардино, община Ардино, одобрени със Заповед № РД-18-305/02.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо ПИ е от 27.08.2020 г., /номер по предходен план: 012595/, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници на ПИ: поземлени имоти с идентификатори: 00607.12.287; 00607.12.468; 00607.12.469; 00607.12.470; 00607.12.596; 00607.12.639; 00607.12.374, актуван с Акт за частна държавна собственост № 3369 от 03.08.2020 г. при Областна администрация.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.06.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.06.2023

Валидност на процедурата: 30.07.2023

Идентификатор на имота: 00607.12.595

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1370.00

Местонахождение на имота: гр. Ардино

Начална тръжна цена: 16000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1600.00 лв. без ДДС