Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 65

Номер на тръжна процедура: 65

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: с. Снежа, община Руен

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот №82, с площ 258 кв.м. по кадастралния план на с. Снежа, община Руен, одобрен със Заповед №300-4-5/21.01.2003 г., изменен със Заповед за попълване №РД-08-709/30.09.2011 г., застроен

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.06.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2020

Валидност на процедурата: 05.07.2020

Идентификатор на имота: ПИ №82

Индивидуализация на обекта:

Площ: 258.00

Местонахождение на имота: с. Снежа, община Руен

Начална тръжна цена: 761.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 30.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи