Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 649

Номер на тръжна процедура: 649

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Добринище

Област: Благоевград

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.351.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-92/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-01-10/19.01.2009г. на Началник на СГКК – Благоевград, с адрес гр. Добринище, п.к.2777, ул. „Юрий Гагарин“ № 8, съгласно скица №20010/30.11.2010г., издадена от СГКК гр. Благоевград, с площ от 1 207,00кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: 1270, квартал 42, парцел 9, при съседи: ПИ с идентификатор 21498.351.569, ПИ с идентификатор 21498.351.576, ПИ с идентификатор 21498.351.21, ПИ с идентификатор 21498.351.63, ПИ с идентификатор 21498.351.578, ПИ с идентификатор 21498.351.577, който поземлен имот съгласно Нотариален акт №157, том І, вх. рег. №259, дело №184/02.06.1999г. представляващ незастроено дворно място, представляващо Парцел ІХ, с планоснимачен №1270, в кв. 42 по плана на гр. Добринище, действащ към 1999 г., целият с площ 1 183,00 кв. м. , при съседи на парцела: парцел VІІІ, парцел ХХХVІІ, парцел ХХХ, парцел ХХХІ и улица, заедно с всички подобрения и приращения върху имота

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.07.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.07.2023

Валидност на процедурата: 27.07.2023

Идентификатор на имота: 21498.351.20

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1207.00

Местонахождение на имота: гр. Добринище, Община Банско, ул. „Юрий Гагарин“ № 8

Начална тръжна цена: 90037.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1800.00 лв. без ДДС

Депозит: 9004.00 лв. без ДДС