Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 645

Номер на тръжна процедура: 645

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: с. Брестовене

Област: Разград

Описание: Застроен урегулиран поземлен имот № III-1175 (три римско тире хиляда сто седемдесет и пет) от кв. 15 (петнадесет) с площ 1950 (хиляда деветстотин и петдесет) кв.м., тпт: урбанизирана, по плана за регулация на с. Брестовене, община Завет

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 16.06.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.06.2023

Валидност на процедурата: 21.08.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1950.00

Местонахождение на имота: с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград

Начална тръжна цена: 16100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1100.00 лв. без ДДС