Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 638

Номер на тръжна процедура: 638

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: гр.Карнобат

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 301035 с площ 0,721 дка, с начин на трайно ползване ,,Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, община Карнобат, област Бургас, при граници: имот № 301038, имот № 301036, имот № 301050, при граници: имот № 301036, имот №301050, имот №301038, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот – констативен № 132, том пети, рег. № 3630, дело 642 от 2015 г. на Нотариус Нели Стоянова – рег.№ 570 на НК с район на действие РС Карнобат, а съгласно скица на поземлен имот № 15-769645-24.08.2020 г., издадена от СГКК – гр. Бургас Поземлен имот с идентификатор 36525.301.35, с адрес: гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-703/14.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.04.2019 г.; площ: 721 кв. м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор; категория на земята: 0; съседи: 36525.301.36, 36525.301.38 и 36525.301.50.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.08.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 08.08.2023

Валидност на процедурата: 25.08.2023

Идентификатор на имота: 36525.301.35

Индивидуализация на обекта:

Площ: 721.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат

Начална тръжна цена: 8300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 830.00 лв. без ДДС

Депозит: 830.00 лв. без ДДС