Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 637

Номер на тръжна процедура: 637

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с.Янино

Област: Кърджали

Описание: Имот №000529 с площ 2931 кв. м, с начин на трайно ползване: стопански двор, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали, при граници на имота: имот №000451, имот №000528, имот №000530, имот №000544, имот №000543, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижими имоти по документи (констативен) №84, том IV, рег. №3044, дело №684 от 12 октомври 2015 г., вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №2112 от 12 октомври 2005 г., акт №50, том VIII, дело №1283/2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156402, издадена от СГКК - Кърджали от 21 февруари 2019 г. - ПИ с идентификатор №87415.1.529, намиращ се в с. Янино, община Кирково, област Кърдалжи, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-168 на изпълнителния директор на АГКК от 04 август 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ 2931 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за стопански двор, категория на земята при неполивни условия: 0; при съседи: 87415.1.544, 87415.1.543, 87415.1.451, 87415.1.528, 87415.1.530.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.06.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.06.2023

Валидност на процедурата: 28.07.2023

Идентификатор на имота: 87415.1.529

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2931.00

Местонахождение на имота: с. Янино, общ. Кирково

Начална тръжна цена: 4924.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 492.00 лв. без ДДС