Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 636

Номер на тръжна процедура: 636

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Янино

Област: Кърджали

Описание: Имот №000449 с площ 5343 кв. м, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали, при граници на имота: имот №000448, имот №000451, имот №000528, имот №00530, имот №000542, имот №000454, имот №000454, имот №000453, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижими имоти по документи (констативен) №84, том IV, рег. №3044, дело №684 от 12 октомври 2015 г., вписан в Службата по вписвания с вх. рег. №2112 от 12 октомври 2005 г., акт №50, том VIII, дело 1283/2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156378 от 21 февруари 2019 г., издадена от СГКК - Кърджали - ПИ с идентификатор №87415.1.449, находящ се в с. Янино, община Кирково, област Кърджали, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-168 на Изпълнителния директор на АГКК от 04 август 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ 5360 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 9, при съседи: 87415.1.448, 87415.1.453, 87415.1.454, 87415.1.542, 87415.1.530; 87415.1.451, 87415.1.528.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.06.2023

Начален час на търга: 12:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.06.2023

Валидност на процедурата: 28.07.2023

Идентификатор на имота: 87415.1.449

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5343.00

Местонахождение на имота: с. Янино, общ. Кирково

Начална тръжна цена: 6180.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 618.00 лв. без ДДС