Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 627

Номер на тръжна процедура: 627

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Варна

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.144.1.67 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, пет, точка, едно, четири, четири, точка, едно, точка, шест,седем/ с площ 21,12 /двадесет и едно цяло и дванадесет стотни/ кв.м., ведно с прилежащите 0,3747% /нула цяло три хиляди седемстотин четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, представляващ гараж 8 /осем/; брой нива на обекта: 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 10135.1505.144.1.5, 10135.1505.144.1.4; подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9482 от 13.04.2018 г., с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 49, вх. А

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.05.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.05.2023

Валидност на процедурата: 21.07.2023

Идентификатор на имота: 10135.1505.144.1.67

Индивидуализация на обекта:

Площ: 21.12

Местонахождение на имота: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 49, вх. А

Начална тръжна цена: 23000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2300.00 лв. без ДДС

Депозит: 2300.00 лв. без ДДС