Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 626

Номер на тръжна процедура: 626

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Варна

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Сграда с идентификатор 10135.3516.191.4 /едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, шест, точка, едно, девет, едно, точка, четири/ със застроена площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м.; конструкция: масивна; брой етажи: 1 /един/; година на строеж: 1964 г.; предназначение: хангар, депо, гараж; разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.191 /едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, шест, точка, едно, девет, едно/; подробно описана в Акт за частна държавна собственост № 9607 от 03.10.2018 г., с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, находяща се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Младост“, ул. „Струга“ № 111

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.06.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 01.06.2023

Валидност на процедурата: 21.07.2023

Идентификатор на имота: 10135.3516.191.4

Индивидуализация на обекта:

Площ: 45.00

Местонахождение на имота: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Младост“, ул. „Струга“ № 111

Начална тръжна цена: 33000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3300.00 лв. без ДДС

Депозит: 3300.00 лв. без ДДС