Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 625

Номер на тръжна процедура: 625

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Варна

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.334.4.46 /едно нула едно три пет точка четири пет нула четири точка три три четири точка четири точка четири шест/, със застроена площ 35.21 /тридесет и пет цяло двадесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от стая, кухня, сервизни помещения, ведно с избено помещение № 42 /четиридесет и две/, с площ 1.44 /едно цяло четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 0.8727 % /нула цяло осем хиляди седемстотин двадесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята; конструкция: ЕПЖБ, етажност: 14 /четиринадесет/ етажа, година на строеж: 1980 г.; при граници на имота: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.4504.334.4.45, 10135.4504.334.4.47; под обекта: 10135.4504.334.4.41; над обекта: 10135.4504.334.4.51; подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 8005 от 02.11.2011 г., с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ блок 27, етаж 10, апартамент 46

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 21.07.2023

Идентификатор на имота: 10135.4504.334.4.46

Индивидуализация на обекта:

Площ: 35.21

Местонахождение на имота: област Варна, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ блок 27, етаж 10, апартамент 46

Начална тръжна цена: 16000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1600.00 лв. без ДДС