Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 624

Номер на тръжна процедура: 624

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Варна

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Сграда с идентификатор 10135.1030.7.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, нула, три, нула, точка, седем, точка, едно/ със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., с прилежаща изба с площ 12,30 /дванадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., конструкция: масивна, брой етажи: 2 /два/, година на строеж: 1958 г.; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1030.7 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, нула, три, нула, точка, седем/; подробно описана в Акт за частна държавна собственост № 9579 от 06.07.2018 г., с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, находящ се в обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 26

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 21.07.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 128.00

Местонахождение на имота: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 26

Начална тръжна цена: 69000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6900.00 лв. без ДДС

Депозит: 6900.00 лв. без ДДС