Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 611

Номер на тръжна процедура: 611

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: с. Пряпорец

Област: Стара Загора

Описание: УПИ VIIІ с площ 690 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №741/17.06.1983 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.05.2023

Начален час на търга: 12:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2023

Валидност на процедурата: 07.07.2023

Идентификатор на имота: УПИ VIIІ в кв. 25

Индивидуализация на обекта:

Площ: 690.00

Местонахождение на имота: с. Пряпорец

Начална тръжна цена: 21900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС