Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 607

Номер на тръжна процедура: 607

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Кърджали

Населено място: с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали

Област: Кърджали

Описание: Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 15216.16.5 с площ 257 /двеста петдесет и седем/ кв. метра по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-623 от 03.11.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо ПИ е от 26.06.2018 г. /номер по предходен план: 016005/, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, при граници на ПИ: имоти с идентификатори: 15216.16.6; 15216.16.8; 15216.16.7; 15216.16.4, актуван с Акт за частна държавна собственост № 3927 от 15.02.2023 г. при Областна администрация Кърджали.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.04.2023

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2023

Валидност на процедурата: 04.06.2023

Идентификатор на имота: 15216.16.5

Индивидуализация на обекта:

Площ: 257.00

Местонахождение на имота: с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали

Начална тръжна цена: 7500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 750.00 лв. без ДДС

Депозит: 750.00 лв. без ДДС