Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 606

Номер на тръжна процедура: 606

Продавач: АППК

Населено място: с. Казичене

Област: София

Описание: Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515 с площ от 9 034 кв. м, заедно с построените в него сгради с идентификатори 35239.6106.2515.1, 35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4, 35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10 и 35239.6106.2515.11, намиращ се в с. Казичене, местност „През Искър“, район Панчарево, общ. Столична, област София, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.04.2023

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.04.2023

Валидност на процедурата: 04.05.2023

Идентификатор на имота: 35239.6106.2515

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515 с площ 9 034 кв. м, заедно с построените в него сгради, с. Казичене, м.„През Искър“, р-н Панчарево, общ. Столична, обл. София, об. част от „ТСВ“ ЕАД, гр. София

Площ: 9034.00

Местонахождение на имота: с. Казичене, общ. Столична

Начална тръжна цена: 750000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 40000.00 лв. без ДДС

Депозит: 140000.00 лв. без ДДС