Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 604

Номер на тръжна процедура: 604

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Банско

Област: Благоевград

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. идент. 02676.21.46, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с площ от 4 339,00 кв.м., стар идентификатор 02676.21.45, номер по предходен план: 02676.21.45, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район:21, по кадастралната карта на гр. Банско. Адрес на поземления имот: гр. Банско, м. „Грамадето“, м. "Кошерината" при съседи: 02676.23.1501; 02676.21.41; 02676.22.1503; 02676.21.20; 02676.21.36; 02676.21.39; 02676.21.25.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.05.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.04.2023

Валидност на процедурата: 04.07.2023

Идентификатор на имота: 02676.21.46

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4339.00

Местонахождение на имота: Банско

Начална тръжна цена: 424572.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 8491.00 лв. без ДДС

Депозит: 42457.00 лв. без ДДС