Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 602

Номер на тръжна процедура: 602

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Шумен

Населено място: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен

Област: Шумен

Описание: НастоящияТ търг е за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: СГРАДА с идентификатор 21289.101.28.1 по кадастралната карта на с. Длъжко, общ. Хитрино, м-ст „Юртлук“, със застроена площ 251 кв.м на два етажа, предназначение – „Здравно заведение“. Поземленият имот е в обхвата на бивш стопански двор и е в управление на Министъра на земеделието. Същият не е предмет на настоящия търг. Сградата е актувана с АДС № 3234/17.08.2020 г. Данъчната оценка на имота е 6 544,10 лева.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.05.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.04.2023

Валидност на процедурата: 30.04.2023

Идентификатор на имота: 21289.101.28.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 251.00

Местонахождение на имота: с. Длъжко, общ. Хитрино, обл. Шумен

Начална тръжна цена: 6545.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС