Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 60

Номер на тръжна процедура: 60

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Звиница

Област: Кърджали

Описание: Поземлен имот с номер 000033, находящ се в землището на с. Звиница, ЕКАТТЕ 30524, община Кърджали, с площ от 1,835 дка, начин на трайно ползване: водостопанско съоръжение, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда, със застроена площ 80,00 кв.м., съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот по давностно владение № 149, том 1, рег. № 5884, дело № 143/ 2014 г. от 12.06.2014 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.06.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.06.2020

Валидност на процедурата: 25.06.2020

Идентификатор на имота: 000033

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1835.00

Местонахождение на имота: с. Звиница

Начална тръжна цена: 30400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3040.00 лв. без ДДС

Депозит: 9120.00 лв. без ДДС