Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 599

Номер на тръжна процедура: 599

Продавач: АППК

Населено място: гр. Ямбол

Област: Ямбол

Описание: Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.511.402 с площ от 400 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол, ведно с построената в него сграда с идентификатор 87374.511.402.1 със застроена площ от 284 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.04.2023

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.04.2023

Валидност на процедурата: 28.04.2023

Идентификатор на имота: 87374.511.402

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 87374.511.402 с площ от 400 кв. м, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол, ведно с построената в него сграда с идентификатор 87374.511.402.1 със застроена площ от 284 кв. м

Площ: 400.00

Местонахождение на имота: гр. Ямбол

Начална тръжна цена: 48000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2500.00 лв. без ДДС

Депозит: 9000.00 лв. без ДДС