Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 596

Номер на тръжна процедура: 596

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: ДВОРНО МЯСТО, представляващо имот с планоснимачен номер 1835, от квартал 3, по плана на град София, местността „бул. Баба Парашкева“, цялото с площ от 2 640 кв.м, а съгласно скица № 15-14716-09.01.2023 г. представляващо поземлен имот с ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4355.1835, с административен адрес: гр. София, бул. Европа № 142, с площ от 2640 кв.м., ведно с построените в него сгради с РЗП 2712 кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.04.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.04.2023

Валидност на процедурата: 28.06.2023

Идентификатор на имота: 68134.4355.1835

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2712.00

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Европа № 142

Начална тръжна цена: 1666140.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 33323.00 лв. без ДДС

Депозит: 166614.00 лв. без ДДС