Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 593

Номер на тръжна процедура: 593

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско ш осе” № 385, вход „Д”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 56,48 /петдесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и с 1/2 /една втора/ идеална част общо сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, стълбище, апартамент № 1 от вход „Д, улица, двор и апартамент № 3 от вход „Д” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.44 и 44063.1447.3428.1.27, под обекта-44063.1447.3428.1.12 и 44063.1447.3428.1.13 и над обекта: 44063.1447.3428.1.42 и 44063.1447.3428.1.43, заедно с 2,1953 % /две цяло и хиляда деветстотин петдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,9043 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентитификатор 44063.1447.3428.1.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта 1 /едно/, представляващ АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Д”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 32,57 /тридесет и две цяло и петдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и ½ от общо сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, апартамент № 2 от вход „Д” стълбище и двор и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.28, под обекта 44063.1447.3428.1.13 и над обекта-44063.1447.3428.1.43, заедно с 1,2660 % /едно цяло и две хиляди шестстони и шестдесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,0982 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.04.2023

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 11.04.2023

Валидност на процедурата: 24.06.2023

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.28 и 44063.1447.3428.1.44

Индивидуализация на обекта:

Площ: 89.05

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 79200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7920.00 лв. без ДДС

Депозит: 15840.00 лв. без ДДС